Moja površina, O namaMoja površina d.o.o. je ovlaštena geodetske tvrtka sa sjedištem u Zagrebu.

Obavljamo sve geodetske djelatnosti kao što su geodetska izmjera, sudjelujemo u procesu projektiranja, građenja i nadzora.

 

Što radimo?

 • Posebne geodetske podloge
 • Parcelacijski i geodetski elaborati
 • Katastar vodova
 • Situacije, iskolčenja i kontrolna mjerenja
 • Etažiranje nekretnina
 • Legalizacija objekata
 • Katastar nekretnina i zemljišta
 • Zemljišna knjiga

Suglasnost Državne Geodetske Uprave (DGU)

Upisan je u Evidenciju ovlaštenih osoba koju vodi DGU pod rednim brojem: 746.
 

Impressum

MOJA POVRŠINA d.o.o. za izvođenje geodetsko-katastarskih radova

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080873662
OIB: 10423939822
Status: Bez postupka
Sjedište/adresa: Oranice 18, Zagreb (Grad Zagreb)
Matična banka:
Zagrebačka banka, Zagreb
IBAN: HR8023600001102378613
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

 • * izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
 • * izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * izrada elaborata katastarske izmjere
 • * izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * tehničko vođenje katastra vodova
 • * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * izrada geodetskoga projekta
 • * iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • * izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * stručni poslovi prostornog uređenja
 • * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * nadzor nad gradnjom
 • * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * posredovanje u prometu nekretnina
 • * poslovanje nekretninama
 • * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj
 • * obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • * popravak i održavanje strojeva i opreme
 • * tehničko ispitivanje i analiza
 • * djelatnost energetskih usluga
 • * kupnja i prodaja robe
 • * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * zastupanje inozemnih tvrtki
 • * pružanje usluga informacijskog društva
 • * obrada podataka
 • * izrada i upravljanje bazama podataka
 • * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • * promidžba (reklama i propaganda)
 • * organiziranje sajmova, seminara, stručnih skupova, tečajeva, savjetovanja, kongresa i drugih stručnih skupova
 • * organiziranje koncerata, revija, priredaba, izložbi, festivala i drugih promotivnih događaja
 • * poduka i prezentacija komunikacijske tehnike i vještine
 • * poduka o poboljšanju fizičke kondicije
 • * stručni poslovi zaštite okoliša
 • * stručni poslovi zaštite od buke
 • * pružanje usluga smještaja
 • * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • * prijevoz za vlastite potrebe
 • * športska priprema
 • * športska rekreacija
 • * športska poduka

Osnivači/članovi društva

Osnivači/članovi društva
Sonja Žerjav Kranjčić, OIB: 13695147618
Zagreb, Oranice 18
- jedini osnivač d.o.o.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Sonja Žerjav Kranjčić, OIB: 13695147618
Zagreb, Oranice 18
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Pravni odnosi
Osnivački akt: Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 02.10.2013. godine.