Geodetska mjerenja i elaborati

 •  Geodetska mjerenje
 •  Parcelacijski i drugi geodetski elaborati
 •  Evidentiranje podataka o građevinama (upisi objekata)
 •  Etažiranje nekretnina Katastar nekretnina i zemljišna knjiga
 •  Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje instalacija u katastru vodova
 •  Legalizacija zgrada i drugih građevina
 

Projektiranje

 •  geodetski projekt
 •  izrada grafičkih priloga za stručne podloge i idejna rješenja
 •  izrada posebnih geodetskih podloga za duge linijske objekte
 •  izrada preglednih karata različitih mjerila i sadržaja
 •  geodetski situacijski nacrti
 

Građenje

 •  iskolčenje objekata
 •  kontrolna geodetska mjerenja u tijeku gradnje
 •  situacijski nacrti građevina
 •  precizna mjerenja u industriji
 

Nadzor

 •  geodetski nadzor
 •  praćenje pomaka
 •  precizna položajno/visinska mjerenja
 
Možete nas kontaktirati na email info@moja-povrsina.hr ili na tel/mob +385(1)664-1480, +385(98)980-3258 ili preko kontakt forme.